عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمول بندی مسأله:

یک آرایه کالیبره نشده داریم که شامل K المان کالیبره نشده می باشد. شکل هندسی این آرایه دلخواه می باشد و M منبع در رشته دور[1] در جهات  در این آرایه حضور دارند. ما معمولا فرض می کنیم که امواج سیگنال باریک باند در فرکانس مرکزی معلوم می باشند. هر دو پاسخ گین و هم فاز این آرایه کالیبره نشده با جهت زاویه تغییر می کنند. به علاوه در این آرایه به تعداد  المان کالیبره شده ی آزمایشی به عنوان یک واحد مؤثر  حضور دارند. در نتیجه یک آرایه که به گونه جزیی  المان از آن کالیبره شده می باشد تشکیل می گردد. اگر یکی از المان ها را به عنوان مرجع فرض کنیم پوش مختلط بردار خروجی آرایه که توسط نویز تخریب شده می باشد و نامیده می گردد به شکل زیر تعریف می گردد:

که در آن یک بردار سیگنال l×Mمی باشد  و  یک بردار نویز l×Nمی باشد. ما معمولا فرض می کنیم سیگنال ها و نویز ها فرآیندهای گوسی و تصادفی با میانگین صفر و ایستا می باشند. نویزها از هر دو نظر فضایی و زمانی سفید با واریانس  می باشند. اگر ماتریس بردار هدایت آرایه  نامیده گردد و ابعاد آن M×Nباشد ستون های آن همان بردار هدایت سیگنال ها خواهند بود. در حضور خطای گین و فاز آرایه که وابسته به جهت زاویه می باشند بردار هدایت  با ابعاد l×N به شکل زیر مدل می گردد:

که ماتریس  یک ماتریس قطری مختلط با ابعاد N×Nمی باشد به طوری که المان jj ام آن همان خطای گین و فاز المان j ام که وابسته به جهت زاویه می باشد را نشان می دهد. که بردار هدایت فرضی می باشد به شکل زیر مدل می گردد:

که در آن  طول موج سیگنال و  مختصات المان j ام نسبت به المان مرجع می باشد.

[1] Far field

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word