تکه هایی از این پایان نامه :

 اختصار

یکی از قسمت های کلیدی و مهمهر راداری آنتن آن می باشد. آنتن رادار ها را معمولا از نوع آرایه ای طراحی می کنند. سطح لوب کناری پایین یکی از مشخصات مهم این آنتن ها می باشد. آرایه یکنواخت دارای سطح لوب کناری مطلوبی نمی باشد.روشهای مختلفی برای کاهش سطح لوب کناری آنتنآرایه ای هست. یکی از این روش ها بهره گیری از توزیع جریان تیلور می باشد که برای آرایه های خطی بزرگ با پهنای بیم باریک بهره گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word