عنوان کامل پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1. اختصار

در این فصل روش طراحی آرایه موج رونده با شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر با توزیع جریان خطی تیلور به گونه کامل مورد مطالعه قرار گرفت همانطور که دیده گردید طراحی آنتن آرایه موجبر شکاف دار شامل چند مرحله می باشد : 1- مشخص کردن خصوصیات پترن آنتن در راستای سمت(سطح لوب کناری، پهنای بیم)  بر حسب کاربردی که مد نظر می باشد. 2- بدست آوردن ضرائب تحریک شکاف ها در طول آرایه که پترن دلخواه را تولید می کند 3- تبدیل ضرائب تحریک به رسانایی های مطلوب 4- بدست آوردن مشخصات فیزیکی شکاف ها که رسانایی های مورد نظر را تولید می کنند. در این فصل بعد از بدست آوردن رسانایی های مطلوب، مشخصات شکاف ها با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ متقابل بدست آمد. سپس یک آرایه با 58 شکاف طراحی و در نرم افزار CST شبیه سازی گردید و عملکرد آنتن مانند اندازه ، پترن آرایه و پلاریزاسیون متقاطع آن مورد مطالعه قرار گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word