تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون عمومی با بهره گیری از گین و فاز نامعلوم: اگرچه کالیبراسیون سراسری و محلی(روش قبلی) جستجوی وابسته به گین و فاز آرایه نمی باشد اما آنها در تخمین  DOAبا بهره گیری از MUSIC به خوبی اقدام می کنند از اینرو بردارهای هدایت در این حالت مهم ترین هستند. نتایج نشان می دهند که عملکرد روش فوق می تواند با اعمال اصلاحات توسط ماتریس قطری بهبود یابد که این ماتریس از سمت راست در  ضرب می گردد. یک ماتریس قطری که از سمت راست در ماتریس دیگری ضرب می گردد ستون هایش در المان های قطری آن ماتریس ضرب می شوند. پس می تواند دامنه مختلط سیگنال های دریافتی که وابسته به جهت زاویه می باشند را توصیف بکند. حال و  می توانند از ارتباط زیر تخمین زده بشوند:

که ارتباط فوق یک مسأله خطی برحسب و می باشد. حال یک روش انتخابی برای حل این مسأله ارایه می کنیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در آن به شکل زیر می باشد: که

می باشند و به شکل زیر می باشد:  در آن المان دوم تا المان آخر از و

 

معمولا در آن گین المان اول را مساوی با یک در نظر می گیریم که این کار را برای جلوگیری از داشتن جواب بدیهی صفر انجام می دهیم. اگر ماتریس  را به شکل زیر تعریف بکنیم داریم:

که  نماد ضربKronecker و ماتریس واحد  می باشد و  ستون اول و  باقیمانده از ماتریس (کل ماتریس به غیر از ستون اول از آن)می باشد که ماتریس آن به شکل زیر می باشد:

که  نماد ضرب Khatri-Raoمی باشد و  ماتریس واحد با ابعاد  می باشد. همان گونه که می بینیم ماتریس برای تعیین  لازم می باشد اما پس از اینکه ماتریس های و را تخمین زدیم فقط از ماتریس تصحیح بهره گیری می کنیم. این روش کالیبراسیون منجر به یافتن ماتریس تزویج متقابل واقعی (اندازه گیری شده)می گردد اگر برای یک آرایه بدون فرض خطای مکانی در نظر گرفته بشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word