شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

 

معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار

یک شکاف باریک در صفحه زمین نامحدود را می توان مکمل یک دایپل در فضای آزاد دانست. این مسأله توسط [18] H.G. Booker، توصیف شده می باشد که در واقع اصل بابینه[1] را از اپتیک[2] به این حالت تعمیم داده می باشد. این موضوع از طریق قضیه field equivalence که برای تحلیل آنتن های روزنه ای به کار برده می گردد قابل پژوهش می باشد. به این ترتیب شکافهمان پترن تشعشعی شبیه دایپل (با ابعاد یکسان) را دارد با این تفاوت که جای میدان‏های  تغییر می کند. این مسأله در شکل زیر نشان داده شده می باشد.

 

شکل ‏3‑1 : اصل بابینه

در واقع شکاف، یک دایپل مغناطیسی می باشد. در نتیجه پلاریزاسیون آنتن به اندازه  چرخش می‏کند. پس یک شکاف عمودی پترن یکسانی با یک دایپل الکتریکی افقی با همان ابعاد دارد.

سیستم های آرایه‏ای موجبر شکاف دار می‏توانند به دو صورت موج رونده[3] و موج ایستان[4] طراحی شوند. موجبرها به گونه ای اقدام می کنند که با تغییر فرکانس اختلاف فاز بین تحریک شکاف ها تغییر می کند. از این رو تحریک آرایه در طول موجبر یک ارتباط فاز تفاضلی میان المان‏ها ایجاد می‏کند که با فرکانس تغییر می‏کند و سبب می‏گردد بیم اسکن کند. برای آرایه‏های با بیم ثابت، موجبر تبدیل به یک ساختار رزونانسی موج ایستان می‏‏گردد. اما ازطرف دیگر پهنای باند آرایه رزونانسی چندان خوب نیست و با افزایش المان های تشعشعی به شدت کاهش می یابد.[1]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word