عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون سراسری(عمومی) یا محلی: در هر دو حالت یک ماتریس تصحیح به عنوان ماتریس بهینه که از روش حداقل مربعات(وزن دار) به دست می آید محاسبه می گردد:

که نماد نماد نرم فروبنیوس می باشد و ماتریس وزن و بردار زوایای کالیبراسیون می باشد و  ماتریس بردار های هدایت تخمین زده شده می باشد و ماتریس بردارهای  هدایت ایده آل(فرضی) می باشد. در حالت کلی ماتریس واحد می باشد و  جستجوی مستقل از زاویه می باشد. این ماتریس ها به ازای تمام مقادیر محاسبه می شوند. در این روش کالیبراسیون جستجوی وابسته به زاویه می باشد و تنها یک  به ازای هر زاویه مطلوب محاسبه می گردد. از آنجایی که ماتریس فقط به ازای یک زاویه محاسبه می گردد تنها یک ماتریس قطری تصحیح لازم می باشد.

ماتریس وزن بندی بایستی این ویژگی را داشته باشد که داده های کالیبراسیون به ازای زوایای نزدیک به  مقادیر بالایی از وزن را به خود اختصاص بدهند. در اینجا  ماتریسی با المان های قطری می باشد و تابع فاصله می باشد که ارتباط آنها به شکل زیر می باشد:

پارامتر  اندازه تابع وزن را مشخص می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word