عنوان کامل پایان نامه :بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فراپهن­ باند مکان­ یاب

تکه هایی از این پایان نامه :

مکان­ یابی بر اساس زاویه رسیدن سیگنال:

در مکان­یابی با بهره گیری از زاویه رسیدن سیگنال رسیده همانطور که نشان داده شده می باشد با بهره گیری از تاخیر­های متفاوتی که به هر آرایه آنتن می­رسد زاویه محاسبه می­گردد.

 

شکل3-3: رسیدن جبهه موج به آرایه­ای از آنتن­ها

 

 

همانگونه که در شکل زیر مشخص می باشد می­توان با حداقل دو گره این روش را پیاده سازی نمود.

 

شکل3‑4: مکان­یابی با بهره گیری از زاویه رسیدن سیگنال

باند پایین ­دقت برای بهره گیری از این روش به صورت زیر محاسبه می­گردد [14] :

همانگونه که مشخص می باشد باند پایین خطا[1] به صورت معکوس با تعداد آرایه (N)، فرکانس(fc) ، سیگنال به نویز (SNR) وفاصله بین آرایه­ها (∆) متناسب می باشد.

در شکل زیر منحنی تغییرات، مینیمم انحراف استاندارد این نوع اندازه­گیری­ها نسبت به سیگنال به نویز به ازای مقادیر مختلف پهنای پالس نشان داده می­گردد. در این شکل که بر اساس تئوری رسم شده می باشد فرض می­گردد چهار عدد آنتن آرایه­ای با توزیع یکنواخت با فاصله­ی 5 سانتی­متر از یکدیگر قرار گرفته­اند. سیگنالینگ مورد بهره گیری فراپهن­باند می­باشد [15] .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word