عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم کالیبراسیون با بهره گیری از معیار MUSIC: بیشتر روش های اظهار شده به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول اقدام خودکالیبراسیون را براساس گسترش الگوریتم MUSIC انجام می دهند. ایده این روش ها این می باشد که شبه طیف MUSIC را بر روی تمام پارامترها به گونه هم زمان ماکزیمم می کنند. طیف منتج به شکل زیر می باشد:

همان گونه که در روابط 98-2 تا 102-2بیان گردید شامل  بردار ویژه کوچکتر مربوط به زیرفضای نویز می باشد. تخمین این پارامترها با یک ماکزیمم گرفتن هم زمان بر روی نسبت به  و به دست می آید. در الگوریتمی که توسطWeiss اظهار گردید اقدام نرمالیزه کردن توسط نادیده گرفته می گردد و طیف صفری [1]که قرار می باشد مینیمم بشود به شکل زیر اظهار می گردد:

مزیت این ارتباط عیان می باشد برای حالتی که یک ترکیب خطی از  می باشد.(یعنی برای خطای گین و فاز و تزویج متقابل و نه خطای مکانی). این بدین معناست که به ازای مقادیر ثابت از معادله فوق یک تابع درجه دوم از می باشد که می تواند مینیمم بشود. برای واضح تر کردن آن در نظر داریم که یک پارامتر خطی ما را قادر می سازد که بردار پاسخ آرایه را برای یک تابع ماتریسی  با ابعاد  به شکل زیر تعریف کنیم:

پس داریم:

که داریم:

مینیمم سازی معادله 456-2 نسبت به  نیاز به یک قید دارد اگر این طور نباشد معادله تنها جواب بدیهی[2]خواهد داشت. انتخاب این قید بستگی به کاربرد آن دارد مثلا یک قید آن می تواند  یا می تواند یک قید خطی مانند باشد. با فرض برقراری این قید اقدام مینیمم سازی معادله 456-2 می تواند منجر به یک مقدار به روز شده برای بشود. بعدا برای یک مقدار ثابت از  مینیمم سازی معادله 454-2 نسبت به متغیرهای  منجر به الگوریتم MUSIC استاندارد می گردد. پس مینیمم سازی توأم می تواند به گونه بازگشتی اقدام کند یعنی  و را به روز دهی کند تا اینکه همگرا بشوند. این تکرارها با تخمین زدن با بهره گیری از یک مقدار فرضی برای پارامترهای آرایه شروع می شوند. از آنجایی که مسأله بهینه سازی توام غیرخطی می باشد مقدار اولیه لازم می باشد که به اندازه کافی دقیق باشد تا تضمین کند که به مقدار بهینه سراسری خواهیم رسید و نه به مقدار بهینه محلی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word