شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش حداقل مربعات:

 این روش با بهره گیری از معیار خطای حداقل کردن نرم فاصله بین مقدار تخمین زده شده و مقدار اندازه گیری شده یعنی معیار حداقل مربعات اقدام می کند. پس می توانیم با حداقل کردن مجموع زیر که همان نرم بردار خطا می باشد تخمینی از ماتریس کالیبراسیون را به دست آوریم:

 

هدف ما در اینجا حداقل کردن تابع هزینه فوق می باشد. پس می توانیم به جای اینکه تابع هزینه فوق را حداقل کنیم آن را ساده تر کنیم و سپس مجموع را که اختصار تر شده می باشد مینیمم بکنیم. این بدین معنا  می باشد که نرم ستون اول به توان دو به علاوه نرم ستون دوم به توان دو وبه همین ترتیب  به علاوه نرم ستون آخر به توان دو مساوی نرم کل ماتریس می باشد.

پس به جای اینکه مجموع نرم های کل ستون های اختلاف بردارهای هدایت واقعی و تخمین زده شده را حداقل کنیم می توانیم نرم کل ماتریس های هدایت واقعی و تخمین زده شده را حداقل کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word