شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

کالیبراسیون عمومی: یک آرایه کالیبره نشده باN المان را در نظر می گیریم که در حضور یک منبع سیگنال اقدام می کند. آرایه کالیبره نشده تحت تأثیر دو عامل خطا می باشد. این دو فاکتور خطا از عدم اطمینان خطای الکتریکی و خطای هندسی متأثر می باشند.

اگر ϒ وψ مقدارهای فرضی گین وفاز آرایه باشند و a بردار فرضی مکان سیگنال ایزوتروپیک منبع باشد که مطابق با جهت منبع می باشد می توانیم ماتریس جدیدی به نام ماتریسO تعریف می کنیم که این ماتریس با بهره گیری از بردار فاز و بردار هدایت[1] در سیستم  به شکل  زیر مدل می گردد:

 

در نظر بگیرید که عملگر قطری[2] این گونه اقدام می کند که اگر ورودی آن بردار باشد به ماتریس تبدیل می گردد واگر ورودی این عملگر ماتریس باشد آن را به بردار تبدیل می کند.

با بهره گیری از پیش پردازش و پس پردازش کردن [3]ماتریس هم بستگی اطلاعات  و هم چنین با بهره گیری از ماتریس جدید O که قبلا تعریف کردیم می توانیم ماتریس جدید  تولید می کنیم:

و سایر پارامترها به تبیین زیر می باشند:

معمولا متداول می باشد که یک المان را به عنوان مرجع در نظر بگیریم و فرض کنیم که ویژگی های آن را می دانیم و ویژگیهای  سایر المان ها را بر اساس آن المان اظهار کنیم. معمولا برای سادگی المان اول را مرجع فرض می کنیم . این به آن معنی می باشد که از ماتریس U گین معلوم و دانسته ای دارد که آن را  می نامیم و همان المان مرجع می باشد. پس ماتریسU این گونه اظهار می گردد:

که بردار u مطابق با  المان باقیمانده از ماتریسU می باشد. اگر از ارتباط فوق بهره گیری کنیم ارتباط 370-2 به شکل زیر می باشد:

معادله376-2و377-2و378-2 برای محاسبه Uوهم چنین (توان نویز) بهره گیری می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word