متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

بودجه وسیله ای برای کنترل

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم پیش روی اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.

نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار گردید تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی طرفداری کنند، لذا این امر طبیعی می باشد که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح گردد، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده می باشد. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف اعمال گردد. به همین ترتیب آن چیز که لازم بود کنترل گردد، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل گردد. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه می باشد. (مهدوی،6:1386)

بدین مقصود لازم می باشد که در اسناد بودجه مشخص گردد که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه اندازه» هزینه گردد و سپس نظارت گردد که اندازه اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.

در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق اظهار معضلات و کمبودها در فرآیند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن می باشد. در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی مؤظف می باشد که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد. ممیزی این حساب ها نیز معمولاً عبارت از مطالعه مجوزهای هزینه نمود به مقصود کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای می باشد. بدیهی می باشد که در این مطالعه به اندازه تحقق اهداف و مأموریت های دستگاه و چگونگی انجام آن ها پرداخته نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات پژوهش

سئوالاتی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت می باشد از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟

2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد