پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات پژوهش

سوال اصلی و اساسی که در این ارتباط برای پژوهش مطرح می‌باشد این می باشد که:

  1. مولفه های فطری مشتری­مداری از دیدگاه اسلام کدامند و چه ارتباط‌ای با هم دارند؟

سولات فرعی:

  1. مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیستند؟
  2. مولفه های فطریات احساسی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1.7. فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن اینکه، این پژوهش از نوع اکتشافی می­باشد، فاقد فرضیه می باشد.

1.8. فصول اصلی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل نوشته می­گردد:

فصل اول- کلیات پژوهش:

در این قسمت به تبیین مسأله پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهش، سؤالات پژوهش و روش­شناسی پژوهش پرداخته خواهد گردید. همچنین تعاریف مفاهیم اولیه پژوهش ارائه خواهد گردید.

فصل دوم- مبانی نظری پژوهش:

به ادبیات موضوع در مورد بازاریابی، مشتری مداری و نیازهای بشر با تمرکز بر فطرت تصریح خواهد گردید.

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش:

در این فصل روش پژوهش از نظر هدف، افق زمانی، ماهیت، روش گردآوری داده، ابزار گردآوری و همینطور روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تبیین خواهد گردید.

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این فصل، با در نظر داشتن مبانی نظری و اهداف پژوهش، به تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده اعم از اطلاعات کتابخانه­ای، مصاحبه و یا پرسشنامه پرداخته شده و با بهره گیری از آنها، مدل مولفه­های فطری مشتری­مداری طراحی می­گردد.

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادها:

در نهایت با عنایت به تجزیه و تحلیل صورت گرفته در فصل قبل، مطالعه نهایی سوالات پژوهش صورت گرفته و بر مبنای آن نتیجه­گیری و پیشنهادات، بر اساس نتایج پژوهش ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی و اساسی که در این ارتباط برای پژوهش مطرح می‌باشد این می باشد که:

  1. مولفه های فطری مشتری­مداری از دیدگاه اسلام کدامند و چه ارتباط‌ای با هم دارند؟

سولات فرعی:

  1. مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیستند؟
  2. مولفه های فطریات احساسی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام  با فرمت ورد